Cerdanyola

9th November 1870

800 €

Size: 320 x 240 mm