El MNAC adquireix quatre fragments de la portalada de Sant Pere de Rodes, obra del Mestre de Cabestany

El Museu Naci­o­nal d’Art de Cata­lu­nya (MNAC) ha incor­po­rat al seu fons qua­tre frag­ments de la por­ta­lada romànica del mones­tir de Sant Pere de Rodes atribuïts al Mes­tre de Cabes­tany. Estan tre­ba­llats en mar­bre blanc i hau­rien for­mat part dels cicles bíblics que deco­ra­ven la gran por­ta­lada del cenobi, escul­pida el segon terç del segle XII i des­truïda al segle XIX. El MNAC els ha com­prat, coin­ci­dint amb el mil·lenari de la con­sa­gració de l’església, per 250.000 euros a les gale­ries Artur Ramon Art, Palau Anti­gui­tats i Cla­vell & Mor­ga­des Anti­gui­tats, després que tècnics del museu els hagin exa­mi­nat per cer­ti­fi­car-ne l’auten­ti­ci­tat. Només una de les peces havia estat expo­sada abans; les altres tres, inèdites, es mos­tra­ran per pri­mera vegada al MNAC.

Les obres, datades entre el 1160 i el 1163, representen dos caps (de 7 x 11,5 x 10 cm i 12 x 7,5 x 8 cm), un petit fragment d’indumentària (12 x 6 x 10 cm) i la part inferior d’un personatge que formava part d’una escena de curació d’una dona (25 x 27 x 9 cm). Totes pertanyen als cicles bíblics que decoraven la gran portada de l’església de Sant Pere de Rodes, atribuïda a l’escultor anònim conegut com el Mestre de Cabestany, un artista equiparable al que en pintura representa el Mestre de Sant Climent de Taüll.

Les escultures de la portalada es troben disseminades en diverses institucions públiques i privades de Catalunya i de l’estranger, que conserven alguns dels relleus i fragments que n’han subsistit. “Malgrat el seu estat fragmentari, els quatre relleus són un fidel reflex de la gran qualitat tècnica i de la força escultòrica del seu autor”, valora el Departament de Cultura en un comunicat, que remarca el fet que ofereixen, a més, “un ventall prou eloqüent de l’abast monumental de la portalada empordanesa i de la seva temàtica historiada”. L’estudi de les peces ha permès fer noves recerques sobre el Mestre de Cabestany i la portada de San Pere de Rodes, que es recolliran aquest el 2023 en un llibre (El Mestre de Cabestany. Espurnes de marbre) en qual es donarà a conèixer una reconstrucció de la portada, així com una nova interpretació sobre la funció i el context de l’obra.

“L’ingrés de les peces al MNAC contribuirà a omplir el buit que hi ha actualment sobre l’escultura del Mestre de Cabestany, un dels artistes romànics més originals i prolífics, atès que va ser actiu a Catalunya, Navarra, el Rosselló, Occitània i la Toscana”, subratlla la Generalitat. Amb aquesta adquisició, el MNAC podrà explicar una obra mestra de l’art català medieval amb un espai dedicat al monestir de Sant Pere de Rodes i a altres centres d’escultura en pedra, com ara Ripoll i, sobretot, els grans conjunts de pintura muralA Sant Pere de Rodes, només es conserven in situ, després de successius espolis, dos fragments de marbre, esculpits amb motius vegetals, animals fantàstics i caps humans. La resta de la portalada es va dispersar i molts elements van acabar en col·leccionistes privades.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest